Informuojame, kad svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) produktų krepšelio formavimui bei tinkamam šios svetainės funkcionavimui. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Sutinku uždaryti

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB NPS namai (įmonės kodas 305407896, Šviesos gatvė 6, Šiauliai) internetinės svetainės www.namuprojektas.lt www.namaiprojektai.lt (toliau - NPS ) ir  NPS kliento (toliau - Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis NPS  internetine svetaine.

1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Asmens duomenys - tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, pavyzdžiui, pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau - Asmens duomenys).

1.3. Su šiuo NPS  dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu NPS internetinėje svetainėje .

1.4. NPS yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas - P7146, įregistravimo data - 2016-05-30.

1.5. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, NPS  asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.6. Naudotis NPS internetinės svetainės paslaugomis gali:

1.6.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.6.2. juridiniai asmenys;

1.6.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.7. NPS vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

1.7.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.7.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.7.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.7.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.8. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai tik tais atvejais, kai:

1.8.1. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.8.2. Kai pateikiate klausimą, komentarą.

1.9. NPS  internetine svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. NPS neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. NPS  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi:

2.1.1. elektroninės prekybos tikslu (apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus; išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus);

2.1.2. galimybės pateikti užklausimą svetainės lankytojams sudarymo, atsakymų į užklausimus pateikimo ir vykdymo tikslais.

2.2. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:

2.2.1. Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (prekių pristatymo adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija, apmokėjimo duomenys, žemės sklypo adresas. Duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo arba paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros momento; namo projekto (skaitmenine forma) saugojimo terminas - nuolat.

2.2.2. Elektroninių užklausų tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, elektroninės užklausos tekstas. Duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų nuo užklausos gavimo momento.

Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami NPS  įgalioto darbuotojo arba duomenų tvarkytojo.

2.3. NPS gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.4. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis NPS įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

3. Duomenų apsauga ir „Facebook" naudojimas (palikti šį skyrių, jeigu naudojate arba planuojate tai daryti)

3.1. NPS internetinėje svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.", 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook").

3.2. Kai naudodamiesi NPS tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook" serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook" serveriui perduodama informacija, kuriuose NPS  tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook" narys, „Facebook" šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook" naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka", pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook" paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook" rinktų duomenis apie Jus per NPS PROJEKTAI tinklavietę, prieš apsilankydami NPS  tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook".

3.3. „Facebook" šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties NPS neįtakoja, todėl teikia Jums NPS žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook" renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook" privatumo pranešimuose.

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 

4.1. NPS naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu ir pan.).

4.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat turi teisę tvarkyti NPS  duomenų tvarkytojai - serverio paslaugos teikėjas bei prekių siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti.

4.3. NPS  iš tokių savo duomenų tvarkytojų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal NPS duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

4.4. NPS  garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4.5. Kitais atvejais NPS  turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė

5.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. NPS nėra atsakingi už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.

5.3. Jūs suteikiate teisę NPS  rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą NPS rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. NPS  iš Jūsų gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad NPS  turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

Jei to norite, NPS prašo parašyti adresu: Šviesos gatvė 6, Šiauliai, arba elektroniniu paštu info@namaiprojektai.lt

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pateikę NPS asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:

6.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.4. susipažinti su NPS tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

6.2. NPS, gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

6.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į NPS elektroniniu pašto adresu info@namaiprojektai.lt prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

6.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su NPS pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu info@namaiprojektai.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga".

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. NPS turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama NPS internetinėje svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jūs visuomet būsite informuoti NPS  svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakysite paslaugas, prekes ir/ar pateiksite užklausą per NPS internetinę svetainę.

7.2.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@namaiprojektai.lt arba paštu Švieso gatvė 6, Šiauliai, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis NPS  internetinės svetainės paslaugomis.

7.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami NPS  internetinės svetainės sistemoje.

 

 

Namų projektai

Reikia pagalbos?
O gal turite klausimų?

Jus aptarnaus įmonės konsultantas

Palikti žinutę
Reikia pagalbos?
Menu
Back

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši Privatumo politika reglamentuoja UAB NPS namai (įmonės kodas 305407896, Šviesos gatvė 6, Šiauliai) internetinės svetainės www.namuprojektas.lt www.namaiprojektai.lt (toliau - NPS ) ir  NPS kliento (toliau - Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis NPS  internetine svetaine.

1.2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Asmens duomenys - tai informacija, kuri gali būti tapatinama su Jūsų asmeniu, pavyzdžiui, pavardė, vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar pašto adresas ir kita informacija (toliau - Asmens duomenys).

1.3. Su šiuo NPS  dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu NPS internetinėje svetainėje .

1.4. NPS yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas - P7146, įregistravimo data - 2016-05-30.

1.5. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas, NPS  asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

1.6. Naudotis NPS internetinės svetainės paslaugomis gali:

1.6.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.6.2. juridiniai asmenys;

1.6.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.7. NPS vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:

1.7.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

1.7.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

1.7.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami;

1.7.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

1.7.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė;

1.7.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.8. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai tik tais atvejais, kai:

1.8.1. Sudaroma arba vykdoma sutartis, kai Jūs esate viena iš šalių;

1.8.2. Kai pateikiate klausimą, komentarą.

1.9. NPS  internetine svetaine Jūs naudojatės ir parsisiunčiate duomenis savo rizika. NPS neatsako už dėl to galimai patirtą žalą, ypač, jei tai žala, kuri gali būti padaryta Jūsų turimiems duomenų rinkiniams, technikai ir (arba) programinei įrangai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. NPS  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų Asmens duomenys renkami ir tvarkomi:

2.1.1. elektroninės prekybos tikslu (apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus; išspręsti problemas, susijusias su paslaugų teikimu; įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus);

2.1.2. galimybės pateikti užklausimą svetainės lankytojams sudarymo, atsakymų į užklausimus pateikimo ir vykdymo tikslais.

2.2. Jūsų Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:

2.2.1. Elektroninės prekybos tikslu tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (prekių pristatymo adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat su pirkimu susijusi informacija, apmokėjimo duomenys, žemės sklypo adresas. Duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio kliento pirkimo arba paskutinio prisijungimo prie kliento paskyros momento; namo projekto (skaitmenine forma) saugojimo terminas - nuolat.

2.2.2. Elektroninių užklausų tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, elektroninės užklausos tekstas. Duomenys saugomi 30 kalendorinių dienų nuo užklausos gavimo momento.

Suėjus minėtiems terminams, Jūsų Asmens duomenys sunaikinami NPS  įgalioto darbuotojo arba duomenų tvarkytojo.

2.3. NPS gali statistiniais tikslais naudoti nuasmenintus, su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie užsakytas paslaugas. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.4. Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis NPS įgyvendina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Jūsų Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

3. Duomenų apsauga ir „Facebook" naudojimas (palikti šį skyrių, jeigu naudojate arba planuojate tai daryti)

3.1. NPS internetinėje svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.", 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook").

3.2. Kai naudodamiesi NPS tinklalapiu išsikviečiate tinklalapio puslapius su tokiu įskiepiu, prisijungiate prie „Facebook" serverių, Jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą, o tinklalapyje pasirodo įskiepis. Taip „Facebook" serveriui perduodama informacija, kuriuose NPS  tinklalapio puslapiuose Jūs apsilankėte. Jei tuo metu esate užsiregistravęs kaip „Facebook" narys, „Facebook" šią informaciją priskiria Jūsų asmeninei „Facebook" naudotojo paskyrai. Naudojantis įskiepio funkcijomis (pvz.: paspaudžiant mygtuką „Patinka", pateikiant komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami Jūsų „Facebook" paskyrai. Jei Jūs nepageidaujate, kad „Facebook" rinktų duomenis apie Jus per NPS PROJEKTAI tinklavietę, prieš apsilankydami NPS  tinklavietėje, turite atsijungti iš „Facebook".

3.3. „Facebook" šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimties NPS neįtakoja, todėl teikia Jums NPS žinių lygį atitinkančią informaciją. Daugiau informacijos apie „Facebook" renkamus ir naudojamus duomenis, apie su tuo susijusias Jūsų teises, savo privatumo apsaugos galimybes galite rasti „Facebook" privatumo pranešimuose.

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims 

4.1. NPS naudoja arba perduoda Jūsų Asmens duomenis tik remdamasi Jūsų sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais (pvz.: siekdami atsakyti į Jūsų klausimus ar pageidavimus, užtikrinti, kad turėtumėte galimybę įsigyti prekes internetu ir pan.).

4.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat turi teisę tvarkyti NPS  duomenų tvarkytojai - serverio paslaugos teikėjas bei prekių siuntas pristatančios bendrovės, tiek kiek yra būtina jų funkcijoms atlikti.

4.3. NPS  iš tokių savo duomenų tvarkytojų reikalauja, kad Jūsų duomenys būtų apdorojami tik pagal NPS duotus nurodymus, remiantis šiuo pareiškimu apie privatumo apsaugą ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

4.4. NPS  garantuoja, kad Jūsų Asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4.5. Kitais atvejais NPS  turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas ir atsisakymo teisė

5.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

5.2. Jūs turite pareigą registracijos formose nurodyti tik teisingus Asmens duomenis. NPS nėra atsakingi už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų Asmens duomenų.

5.3. Jūs suteikiate teisę NPS  rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje. Jūs turite teisę atšaukti savo leidimą NPS rinkti, valdyti ir tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Jūsų Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. NPS  iš Jūsų gavę tokį pranešimą nedelsiant sustabdo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad NPS  turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

Jei to norite, NPS prašo parašyti adresu: Šviesos gatvė 6, Šiauliai, arba elektroniniu paštu info@namaiprojektai.lt

6. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

6.1. Pateikę NPS asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turite teisę:

6.1.1. reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų;

6.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.3. žinoti, kad yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys;

6.1.4. susipažinti su NPS tvarkomais Jūsų Asmens duomenimis.

6.2. NPS, gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą.

6.3. Jeigu Jūs susipažinę su savo Asmens duomenimis nustatote, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turite teisę kreiptis į NPS elektroniniu pašto adresu info@namaiprojektai.lt prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.

6.4. Jei Jums kiltų kokių nors klausimų, susijusių su NPS pareiškimu apie privatumo apsaugą, prašome adresu info@namaiprojektai.lt atsiųsti elektroninį laišką, kurio temos nuorodoje turi būti įrašyta „Duomenų apsauga".

7. Privatumo politikos keitimas

7.1. NPS turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama NPS internetinėje svetainėje. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Jūs visuomet būsite informuoti NPS  svetainėje, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakysite paslaugas, prekes ir/ar pateiksite užklausą per NPS internetinę svetainę.

7.2.   Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu el. paštu info@namaiprojektai.lt arba paštu Švieso gatvė 6, Šiauliai, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis NPS  internetinės svetainės paslaugomis.

7.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami NPS  internetinės svetainės sistemoje.

 

 

Pilna www.namuprojektas.lt versija
Mobili www.namuprojektas.lt versija