Informuojame, kad svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) produktų krepšelio formavimui bei tinkamam šios svetainės funkcionavimui. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Sutinku uždaryti

Namo rekonstrukcija ar remontas ar nauja statyba?

Pateikiame glaustą informaciją iš Statybų reglamento (STR) apie statybos rūšis. Tai jums padės suprasti ir pasirinkti statybos rūšį pagal norimus atlikti statybos darbus. Ar bus nauja statyba prie namo?  Ar namas bus rekonstruojamas? ar kapitaliai remontuojamas? ar tik paprastai remontuojamas?

STATINIO STATYBOS RŪŠYS

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (IV sk., 7p.), statybos darbai skirstomi į:
1. naujo statinio statyba;
2. statinio rekonstravimas;
3. statinio remontas:
3.1. statinio kapitalinis remontas;
3.2. statinio paprastasis remontas;
4. statinio griovimas.

Pagrindiniai principai, pagal kuriuos  statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims:
1. Naujo statinio statyba:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„17. Naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.“

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (V sk.):
„8. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo statinio statybos tikslai yra:
8.1. pastatyti naują statinį;
8.2. pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, dėl priestato statybos neperstatant ir nepertvarkant (nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų;
8.3. nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;
8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamomis komunikacijomis;
8.5. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų).“ 

1 pav. Naujo antžeminio statinio (priestato) statyba pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (V sk., 8.2 p.), traktuojama kaip naujo antžeminio statinio statyba (pilka spalva - esamas antžeminis statinys, raudona spalva - naujas statomas antžeminis statinys).

2.Statinio rekonstravimas:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„18. Statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).“
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VI sk.):
„9. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai:
9.1. pastatomi nauji aukštai;
9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;
9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų;
9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos;
9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų;“

2.1 pav. Naujo antžeminio statinio (priestato) statyba, pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VI sk., 9.5 p.), traktuojama kaip esamo antžeminio statinio rekonstravimas (pilka spalva - esamas antžeminis statinys, raudona spalva - naujas statomas antžeminis statinys).Jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau negu 100 proc., jam taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai. 

2.2 pav. Naujo antžeminio statinio (priestato) statyba, pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VI sk., 9.5 p.), traktuojama kaip esamų antžeminių statinių rekonstravimas (pilka spalva - esami antžeminiai statiniai, raudona spalva - naujas statomas antžeminis statinys).

 3.1. Statinio kapitalinis remontas:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„20. Statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.).“
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VII sk.):
10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

SVARBU! 1. Atsižvelgiant į Statybos įstatyme pateiktą naujo statinio statybos apibrėžtį ir STR 1.01.08:2002 ją detalizuojančias nuostatas, naujo statinio statybos tikslas yra statybos vykdymas statinių neužimtame žemės paviršiaus plote, t. y. žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. STR 1.01.08:2002 nustatyta, kada statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu (t. y. statinys neužima žemės paviršiaus ploto), – jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos. 2. Statybos darbai priskiriami rekonstravimo statybos rūšiai, kai pakeičiamos (pertvarkomos) statinio laikančiosios konstrukcijos, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). STR 1.01.08:2002 nurodyta, kad dalies esamų laikančiųjų konstrukcijų pašalinimas ir (ar) naujų laikančiųjų konstrukcijų įrengimas laikomas laikančiųjų konstrukcijų perstatymu ir jei dėl to pakeičiami bet kurie statinio išorės matmenys, tokie statybos darbai laikytini statinio rekonstravimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymu laikomas esamų laikančiųjų konstrukcijų dalies, bet ne visų laikančiųjų konstrukcijų, pašalinimas. Jei pašalinamos visos esamos laikančiosios konstrukcijos arba jų likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m, statinys laikomas visiškai nugriautu, o tokio nugriauto statinio atstatymas jau bus naujo statinio statyba. Informuojame, kad nuo 2023-11-01 įsigalios nauja Statybos įstatymo nuostata, įtvirtinanti, kad jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau negu 100 proc., jam taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai. Atnaujinimo data: 2023-08-14

3.2. Statinio paprastasis remontas:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„21. Statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.“
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VIII sk.):
12. Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų:
12.1. statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas;
12.2. sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;
12.3. pastatų atnaujinimas (modernizavimas), jei neatliekami VI ar VII skyriuose nurodyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
12.4. fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas;
12.5. angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį;
12.6. nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis;
12.7. angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas;
12.8. pastatų ar jų dalių apšiltinimas;
12.9. balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;
12.10. architektūros detalių pakeitimas;
12.11. statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;
12.12. kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

 greztiniai_pamatai.jpg 20131014_112012.jpg gelzbetoninis_perdengimas.jpg statpdintas_stogas_siauliai.jpg  

Profesionali statybų komanda:

NPS_Statyba.jpg

  

 

 

Namų projektai

Reikia pagalbos?
O gal turite klausimų?

Jus aptarnaus įmonės konsultantas

Palikti žinutę
Reikia pagalbos?
Menu
Back

Namo rekonstrukcija ar remontas ar nauja statyba?

Pateikiame glaustą informaciją iš Statybų reglamento (STR) apie statybos rūšis. Tai jums padės suprasti ir pasirinkti statybos rūšį pagal norimus atlikti statybos darbus. Ar bus nauja statyba prie namo?  Ar namas bus rekonstruojamas? ar kapitaliai remontuojamas? ar tik paprastai remontuojamas?

STATINIO STATYBOS RŪŠYS

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (IV sk., 7p.), statybos darbai skirstomi į:
1. naujo statinio statyba;
2. statinio rekonstravimas;
3. statinio remontas:
3.1. statinio kapitalinis remontas;
3.2. statinio paprastasis remontas;
4. statinio griovimas.

Pagrindiniai principai, pagal kuriuos  statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims:
1. Naujo statinio statyba:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„17. Naujo statinio statyba – statybos rūšis, kurios tikslas – statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.“

Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (V sk.):
„8. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais. Naujo statinio statybos tikslai yra:
8.1. pastatyti naują statinį;
8.2. pristatyti prie esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, dėl priestato statybos neperstatant ir nepertvarkant (nekeičiant, nesilpninant, nestiprinant ir pan.) esamo statinio laikančiųjų konstrukcijų;
8.3. nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais;
8.4. nutiesti naujas susisiekimo komunikacijas naujose trasose, neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamomis komunikacijomis;
8.5. atstatyti buvusį (visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį. Statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu, jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos (požeminio statinio, t. y. statinio, kurio visos konstrukcijos arba didžioji jų dalis buvo po žemės paviršiumi, atveju – kai nelikę visų statinio laikančiųjų konstrukcijų).“ 

1 pav. Naujo antžeminio statinio (priestato) statyba pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (V sk., 8.2 p.), traktuojama kaip naujo antžeminio statinio statyba (pilka spalva - esamas antžeminis statinys, raudona spalva - naujas statomas antžeminis statinys).

2.Statinio rekonstravimas:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„18. Statinio rekonstravimas – statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan.).“
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VI sk.):
„9. Statinio rekonstravimo tikslas – perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai:
9.1. pastatomi nauji aukštai;
9.2. įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas;
9.4. nugriaunama dalis esamų aukštų;
9.5. prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos;
9.6. pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų;“

2.1 pav. Naujo antžeminio statinio (priestato) statyba, pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VI sk., 9.5 p.), traktuojama kaip esamo antžeminio statinio rekonstravimas (pilka spalva - esamas antžeminis statinys, raudona spalva - naujas statomas antžeminis statinys).Jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau negu 100 proc., jam taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai. 

2.2 pav. Naujo antžeminio statinio (priestato) statyba, pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VI sk., 9.5 p.), traktuojama kaip esamų antžeminių statinių rekonstravimas (pilka spalva - esami antžeminiai statiniai, raudona spalva - naujas statomas antžeminis statinys).

 3.1. Statinio kapitalinis remontas:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„20. Statinio kapitalinis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – pertvarkyti statinį (pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan.).“
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VII sk.):
10. Statinio kapitalinio remonto tikslas – pertvarkyti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio, skersmens ir pan. Laikoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos) to paties ar kito tipo laikančiosiomis konstrukcijomis.

SVARBU! 1. Atsižvelgiant į Statybos įstatyme pateiktą naujo statinio statybos apibrėžtį ir STR 1.01.08:2002 ją detalizuojančias nuostatas, naujo statinio statybos tikslas yra statybos vykdymas statinių neužimtame žemės paviršiaus plote, t. y. žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. STR 1.01.08:2002 nustatyta, kada statinys laikomas visiškai sugriuvusiu, sunaikintu ar nugriautu (t. y. statinys neužima žemės paviršiaus ploto), – jei jo konstrukcijų nelikę, arba likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m esančios laikančiosios konstrukcijos. 2. Statybos darbai priskiriami rekonstravimo statybos rūšiai, kai pakeičiamos (pertvarkomos) statinio laikančiosios konstrukcijos, pakeičiant statinio išorės matmenis (ilgį, plotį, aukštį ir pan.). STR 1.01.08:2002 nurodyta, kad dalies esamų laikančiųjų konstrukcijų pašalinimas ir (ar) naujų laikančiųjų konstrukcijų įrengimas laikomas laikančiųjų konstrukcijų perstatymu ir jei dėl to pakeičiami bet kurie statinio išorės matmenys, tokie statybos darbai laikytini statinio rekonstravimu. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad laikančiųjų konstrukcijų pertvarkymu laikomas esamų laikančiųjų konstrukcijų dalies, bet ne visų laikančiųjų konstrukcijų, pašalinimas. Jei pašalinamos visos esamos laikančiosios konstrukcijos arba jų likę tik po žemės paviršiumi giliau kaip 0,5 m, statinys laikomas visiškai nugriautu, o tokio nugriauto statinio atstatymas jau bus naujo statinio statyba. Informuojame, kad nuo 2023-11-01 įsigalios nauja Statybos įstatymo nuostata, įtvirtinanti, kad jeigu rekonstruojamo pastato tūris padidėja daugiau negu 100 proc., jam taikomi įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatyti naujo statinio projektavimui ir statybai keliami reikalavimai. Atnaujinimo data: 2023-08-14

3.2. Statinio paprastasis remontas:
Pagal LR Statybos įstatymą (pirmas skirsn., 2 str.):
„21. Statinio paprastasis remontas (atitinka Civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.“
Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (VIII sk.):
12. Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų:
12.1. statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas;
12.2. sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;
12.3. pastatų atnaujinimas (modernizavimas), jei neatliekami VI ar VII skyriuose nurodyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai;
12.4. fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas;
12.5. angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį;
12.6. nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis;
12.7. angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas;
12.8. pastatų ar jų dalių apšiltinimas;
12.9. balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų;
12.10. architektūros detalių pakeitimas;
12.11. statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas;
12.12. kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

 greztiniai_pamatai.jpg 20131014_112012.jpg gelzbetoninis_perdengimas.jpg statpdintas_stogas_siauliai.jpg  

Profesionali statybų komanda:

NPS_Statyba.jpg

  

 

 

Pilna www.namuprojektas.lt versija
Mobili www.namuprojektas.lt versija