Informuojame, kad svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) produktų krepšelio formavimui bei tinkamam šios svetainės funkcionavimui. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Sutinku uždaryti

Statybos techninių reglamentų redakcijų sąvadas

 
BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
• STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 51-2295);
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr.165-7878);
• STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 15-675);
• STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin.,2008, Nr. 47-1764);
• STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2011, Nr. 142-6679);
• STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2011, Nr. 113-5331);
• STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2010, Nr. 114-5853);
• STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2010, Nr. 114-5853);
• STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “ (Žin., 2011, Nr. 165-7876);
• STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas “ (Žin., 2011, Nr. 140-6589);
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74 - 2262);
• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
• Aplinkos ministro 2011 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-476 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2011, Nr. 73-3523);
• Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-362);
• Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-74).

SKLYPO PLANO DALIS
NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI
1. Projektuose taikomi teisės aktai:
• STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 25-779);
• STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin., 2011, Nr. 142-6679);
• STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);
2. Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);
• R5-93 „Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto ir vandalizmo“ (Žin., 1993, Nr. 58-1135);


ARCHITEKTŪROS DALIS
NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI
1. Projektuose taikomi teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XI-2118, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 76-3942 (2012-06-30)(papildyta nauja 3 dalimi));
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 66-2429 (2006-06-13);
• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Nr. 1150, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5089 (2010-08-17));
2. Statybos techniniai reglamentai:
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (keitimas 2012-05-02 įsakymas Nr. D1-385) (Žin., 2012, 52-2602);
• STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
• STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr. 131-5326);
• STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 158-8069);
• STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2011, Nr. 96-4531);
• STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507);
• STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin. 2002, Nr. 106 – 4776);
• STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
• STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008., Nr. 35-1256);
• STR 2.01.01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
• STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. 95-4047);
• STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
• STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2004, Nr. 104-3848);
• STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2004, Nr. 116-4346);
• STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53- 1898);
• STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005., Nr. 100-3733);
• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804).
• STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729);
• STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin. 2008, Nr.58-2185);

3. Normatyviniai aplinkos apsaugos dokumentai:
• LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263);
• LAND 21-01 „Aplinkosauginis buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės“ (Žin., 2001, Nr. 41-1438);
• Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594);
• Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (Žin., 2006, Nr. 99-3852);
4. Higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:
• HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2007, Nr. 75-2990);
• HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162);
• HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219);
• HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 45-1490);
• HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” (2002, Nr. 11-388);
• HN 80:2000 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose“ (Žin., 2000, Nr. 53-1548).
• HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
• HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 90- 3376);
• HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217);
• HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“(Žin., 2006, Nr. 58-2069);
• HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos” (Žin., 2009, Nr. 83-3451);
• HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745);
• Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47);

5. Energetikos normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);
• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);
• Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-257 (Žin., 2004, Nr. 107- 4005);
• Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2010, Nr.120-6155).
• Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945);

KOKYBĖS KONTROLĖ IR DARBŲ PRIĖMIMAS
• Vadovautis:
• Statybos techniniai reglamentai:
• STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ (Žin., 2008, Nr. 130-4997);
• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682);
• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683);
• STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2009, Nr.131-5712);
• STR 2.05.07:2005 “Medinių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 25-818);
• STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” (Žin., 2007, Nr. 133-5409);
• STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 14-443);
• STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 24-788);
• STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin., 2004, Nr. 56-1949);
• STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ (Žin., 2009, Nr. 145-6456);
• Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
• ST 4514622.01:2003 “Bendrieji statybos darbai”;
• RSN 76-80 “Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo prietaisų ir gelžbetonio konstrukcijų vertinimo instrukcija”;
• LST EN 197-1:2001 “Cementas 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties požymiai.”;
• LST EN 206-1:2002 “Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis”;
• LST EN 1346:2005 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai”;
• LST EN 998-2:2003. “Techniniai mūro skiedinio reikalavimai”. 2 d. Mūro skiedinys;
• LST EN 1011-1:1999/A2:2004. “Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrosios lankinio suvirinimo taisyklės”;
• LST EN 1090-1:2002 “Plieninių  konstrukcijų darbai. 1 d. Bendrosios ir pastatų taisyklės”;
• LST EN ISO 898-1:2000 “Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detalių mechaninės savybės. 1 dalis Varžtai, sraigtai ir smeigės (ISO 898-1:1999) ”;
• LST EN ISO 887:2002 “Bendrosios paskirties metrinių varžtų, sraigtų ir veržlių poveikis. Bendrasis projektas (ISO 887:2000)”;
• LST EN ISO 12944-2:2000 “Dažai ir lakai.Plieninių konstrukcijų apsauga korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji dalis Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998) ”;
• LST EN 518:2000 “Statybinė mediena. Rūšiavimas. Reikalavimai apžiūrimojo rūšiavimo pagal stiprumą standartams.”;
• LST EN 338:2004 “Statybinė mediena. Stiprumo klasė”;
• LST EN 1194:2000 “Medinės konstrukcijos. Klijuota sluoksninė mediena. Stiprumo klasės ir būdingųjų verčių nustatymas”;
• LST EN 351-1:2000 “Medienos ir medienos produktų ilgaamžiškumas konservantais apdorota natūralioji mediena. 1 d. Konservantų įsiskverbimo ir įgėrio  klasifikacija”;
• LST 1328:1995 “Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis – betono, gelžbetonio darbai”;
• LST 1341:1995 “Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibrėžimai”;
• LST 1455:1996 “Cementas (įprastinis). Sudėtis techniniai reikalavimai, atitikties požymiai”;
• LST 1330:1995 “Betonas, charakteristika, ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai”;
• LST ISO 1328:1995 “Betonas. Konsistencijos klasifikacija”;
• LST 1342:1994 “Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai reikalavimai”;
• LST EN 196-1:1996-196-12:1996 “Cementas (bandymo metodai) ”;
• LST.1428.1:1996-1428.12:1996 “Betonas (bandymo metodai) ”;
• LST ISO 1920:1995 “Betono bandymas. Bandiniai”;
• LST ISO 4012:1995 “Betonas. Stiprio gniuždant nustatymas”;
• LST ISO 4111:1995 “Nesukietėjęs betonas. Konsistencijos nustatymas. Sutankinimo laipsnis (Sutankinimo indeksas) ”;
• LST ISO 6275:1995 “Sukietėjęs betonas. Tankio nustatymas. ”;
• LST ISO 6276:1995 “Nesukietėjęs sutankintas betonas. Tankio nustatymas.”;
• LST ISO 6782:1995 “Betono užpildai. Piltinio tankio nustatymas”;
• LST ISO 7033:1995 “Smulkieji ir stambieji betono užpildai. Dalelių masės tūrio vienete ir vandens įgėrimo nustatymas. Piknometrinis”;
• DT8 – 00 “Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės”;
• DT5 – 00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”.
GAISRINĖS SAUGOS DALIS
• NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI
• Statybos techniniai reglamentai:
• STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
• STR 2.01.04:2004 ,,Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 113-5064; 2004, Nr. 23-720; 2006, Nr. 54-1978);
• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);
• STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721);
• STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 24-787);
• STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653);
• Higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:
• HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 93-3483);
• Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
• Statybos taisykles ST 8860237.02:1998 „Kieto kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės“ (Žin., 1998, Nr. 78-2212);
• Lietuvos standartas LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“;
• Lietuvos standartas LST EN 1443:2003 „Dūmtraukiai. Bendrieji reikalavimai“;
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-201 redakcija) patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 75-3661);
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-410 redakcija) patvirtintos „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 2-107);
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138);
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) patvirtintos „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 99-5167);

Namų projektai

Reikia pagalbos?
O gal turite klausimų?

Jus aptarnaus įmonės konsultantas

Palikti žinutę
Reikia pagalbos?
Menu
Back

Statybos techninių reglamentų redakcijų sąvadas

 
BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
• STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2003, Nr. 51-2295);
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (Žin., 2002, Nr.165-7878);
• STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 15-675);
• STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin.,2008, Nr. 47-1764);
• STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2011, Nr. 142-6679);
• STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2011, Nr. 113-5331);
• STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2010, Nr. 114-5853);
• STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2010, Nr. 114-5853);
• STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas “ (Žin., 2011, Nr. 165-7876);
• STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas “ (Žin., 2011, Nr. 140-6589);
• Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74 - 2262);
• Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
• Aplinkos ministro 2011 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. D1-476 „Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo“ (Žin., 2011, Nr. 73-3523);
• Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 10-362);
• Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių statyboje patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-74).

SKLYPO PLANO DALIS
NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI
1. Projektuose taikomi teisės aktai:
• STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ (Žin., 2004, Nr. 25-779);
• STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ (Žin., 2011, Nr. 142-6679);
• STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);
2. Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
• Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);
• R5-93 „Teritorinio planavimo ir inžinerinės įrangos projektavimo rekomendacijos apsaugai nuo smurto ir vandalizmo“ (Žin., 1993, Nr. 58-1135);


ARCHITEKTŪROS DALIS
NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI
1. Projektuose taikomi teisės aktai:
• Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XI-2118, 2012-06-26, Žin., 2012, Nr. 76-3942 (2012-06-30)(papildyta nauja 3 dalimi));
• Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 66-2429 (2006-06-13);
• Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902);
• Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Nr. 1150, 2010-08-12, Žin., 2010, Nr. 98-5089 (2010-08-17));
2. Statybos techniniai reglamentai:
• STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (keitimas 2012-05-02 įsakymas Nr. D1-385) (Žin., 2012, 52-2602);
• STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);
• STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ (Žin., 2007, Nr. 131-5326);
• STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 158-8069);
• STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ (Žin., 2011, Nr. 96-4531);
• STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 84-2507);
• STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“ (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
• STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ (Žin. 2002, Nr. 106 – 4776);
• STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“ (Žin., 2008, Nr. 1-34);
• STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2008., Nr. 35-1256);
• STR 2.01.01(6):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ (Žin., 2008., Nr. 35-1255);
• STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“ (Žin., 2009, Nr. 95-4047);
• STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614);
• STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2004, Nr. 104-3848);
• STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ (Žin., 2004, Nr. 116-4346);
• STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ (Žin., 2001, Nr. 53- 1898);
• STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“ (Žin., 2005., Nr. 100-3733);
• STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804).
• STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ (Žin., 2005, Nr. 75-2729);
• STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ (Žin. 2008, Nr.58-2185);

3. Normatyviniai aplinkos apsaugos dokumentai:
• LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 112-3263);
• LAND 21-01 „Aplinkosauginis buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklės“ (Žin., 2001, Nr. 41-1438);
• Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2007, Nr. 42-1594);
• Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 (Žin., 2006, Nr. 99-3852);
4. Higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:
• HN 33:2007 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje” (Žin., 2007, Nr. 75-2990);
• HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162);
• HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr. 159-7219);
• HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 45-1490);
• HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” (2002, Nr. 11-388);
• HN 80:2000 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose“ (Žin., 2000, Nr. 53-1548).
• HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);
• HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 90- 3376);
• HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ (Žin., 2006, Nr. 81-3217);
• HN 16:2006 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“(Žin., 2006, Nr. 58-2069);
• HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos” (Žin., 2009, Nr. 83-3451);
• HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ (Žin., 2004, Nr. 182-6745);
• Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975 (Žin., 2005, Nr. 3-47);

5. Energetikos normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:
• Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);
• Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 4-40 (Žin., 2007, Nr. 24-936);
• Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-257 (Žin., 2004, Nr. 107- 4005);
• Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašas (Žin., 2010, Nr.120-6155).
• Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 4-80 (Žin., 2005, Nr. 30-945);

KOKYBĖS KONTROLĖ IR DARBŲ PRIĖMIMAS
• Vadovautis:
• Statybos techniniai reglamentai:
• STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ (Žin., 2008, Nr. 130-4997);
• STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“ (Žin., 2003, Nr. 59-2682);
• STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ (Žin., 2003, Nr. 59-2683);
• STR 2.05.05:2005 “Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2009, Nr.131-5712);
• STR 2.05.07:2005 “Medinių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 25-818);
• STR 2.05.08:2005 “Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos” (Žin., 2007, Nr. 133-5409);
• STR 2.05.09:2005 “Mūrinių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 14-443);
• STR 2.05.11:2005 “Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas” (Žin., 2005, Nr. 24-788);
• STR 2.05.13: 2004 „Statinių konstrukcijos. Grindys“ (Žin., 2004, Nr. 56-1949);
• STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“ (Žin., 2009, Nr. 145-6456);
• Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
• ST 4514622.01:2003 “Bendrieji statybos darbai”;
• RSN 76-80 “Betono stiprumo kontrolės strypo atšokimo prietaisų ir gelžbetonio konstrukcijų vertinimo instrukcija”;
• LST EN 197-1:2001 “Cementas 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai reikalavimai ir atitikties požymiai.”;
• LST EN 206-1:2002 “Betonas. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis”;
• LST EN 1346:2005 “Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai”;
• LST EN 998-2:2003. “Techniniai mūro skiedinio reikalavimai”. 2 d. Mūro skiedinys;
• LST EN 1011-1:1999/A2:2004. “Suvirinimas. Metalų suvirinimo rekomendacijos. 1 dalis. Bendrosios lankinio suvirinimo taisyklės”;
• LST EN 1090-1:2002 “Plieninių  konstrukcijų darbai. 1 d. Bendrosios ir pastatų taisyklės”;
• LST EN ISO 898-1:2000 “Anglinio ir legiruotojo plieno tvirtinimo detalių mechaninės savybės. 1 dalis Varžtai, sraigtai ir smeigės (ISO 898-1:1999) ”;
• LST EN ISO 887:2002 “Bendrosios paskirties metrinių varžtų, sraigtų ir veržlių poveikis. Bendrasis projektas (ISO 887:2000)”;
• LST EN ISO 12944-2:2000 “Dažai ir lakai.Plieninių konstrukcijų apsauga korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 2-oji dalis Aplinkos klasifikacija (ISO 12944-2:1998) ”;
• LST EN 518:2000 “Statybinė mediena. Rūšiavimas. Reikalavimai apžiūrimojo rūšiavimo pagal stiprumą standartams.”;
• LST EN 338:2004 “Statybinė mediena. Stiprumo klasė”;
• LST EN 1194:2000 “Medinės konstrukcijos. Klijuota sluoksninė mediena. Stiprumo klasės ir būdingųjų verčių nustatymas”;
• LST EN 351-1:2000 “Medienos ir medienos produktų ilgaamžiškumas konservantais apdorota natūralioji mediena. 1 d. Konservantų įsiskverbimo ir įgėrio  klasifikacija”;
• LST 1328:1995 “Statybinių industrinių gaminių žymenys. I-oji dalis – betono, gelžbetonio darbai”;
• LST 1341:1995 “Betonas ir gelžbetonis. Komponentai ir gaminiai. Terminai ir apibrėžimai”;
• LST 1455:1996 “Cementas (įprastinis). Sudėtis techniniai reikalavimai, atitikties požymiai”;
• LST 1330:1995 “Betonas, charakteristika, ruošimas, klojimas ir atitikties požymiai”;
• LST ISO 1328:1995 “Betonas. Konsistencijos klasifikacija”;
• LST 1342:1994 “Betono ir skiedinio užpildas. Bendrieji techniniai reikalavimai”;
• LST EN 196-1:1996-196-12:1996 “Cementas (bandymo metodai) ”;
• LST.1428.1:1996-1428.12:1996 “Betonas (bandymo metodai) ”;
• LST ISO 1920:1995 “Betono bandymas. Bandiniai”;
• LST ISO 4012:1995 “Betonas. Stiprio gniuždant nustatymas”;
• LST ISO 4111:1995 “Nesukietėjęs betonas. Konsistencijos nustatymas. Sutankinimo laipsnis (Sutankinimo indeksas) ”;
• LST ISO 6275:1995 “Sukietėjęs betonas. Tankio nustatymas. ”;
• LST ISO 6276:1995 “Nesukietėjęs sutankintas betonas. Tankio nustatymas.”;
• LST ISO 6782:1995 “Betono užpildai. Piltinio tankio nustatymas”;
• LST ISO 7033:1995 “Smulkieji ir stambieji betono užpildai. Dalelių masės tūrio vienete ir vandens įgėrimo nustatymas. Piknometrinis”;
• DT8 – 00 “Kėlimo kranų saugaus naudojimo taisyklės”;
• DT5 – 00 “Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje”.
GAISRINĖS SAUGOS DALIS
• NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI
• Statybos techniniai reglamentai:
• STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
• STR 2.01.04:2004 ,,Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2002, Nr. 113-5064; 2004, Nr. 23-720; 2006, Nr. 54-1978);
• STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ (Žin., 2009, Nr. 138-6095);
• STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721);
• STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 24-787);
• STR 2.08.01:2004 „Dujų sistemos pastatuose“ (Žin., 2004, Nr. 21-653);
• Higienos normos ir kiti sveikatos priežiūros teisės aktai:
• HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 93-3483);
• Statybos taisyklės, respublikinės statybos normos, rekomendacijos ir kiti dokumentai:
• Statybos taisykles ST 8860237.02:1998 „Kieto kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisyklės“ (Žin., 1998, Nr. 78-2212);
• Lietuvos standartas LST EN ISO 13943:2002 „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“;
• Lietuvos standartas LST EN 1443:2003 „Dūmtraukiai. Bendrieji reikalavimai“;
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1-201 redakcija) patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 75-3661);
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1-410 redakcija) patvirtintos „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 2-107);
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-64 patvirtintos „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2011, Nr. 23-1138);
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-223 redakcija) patvirtintos „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ (Žin., 2010, Nr. 99-5167);

Pilna www.namuprojektas.lt versija
Mobili www.namuprojektas.lt versija