Informuojame, kad svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) produktų krepšelio formavimui bei tinkamam šios svetainės funkcionavimui. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus, bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Sutinku uždaryti

Statybos įstatymo pagrindiniai pakeitimai

SĄVOKOS

STATINYS - tai pastatas  arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

LAIKINAS STATINYS - tai statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas.

NAUJO STATINIO STATYBA - tai statybos rūšis, kurios tikslas:

1. statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais.

2. atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”: Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m. po žemės paviršiumi),

STATINIO REKONSTRAVIMAS - statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan. Prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan., esamo statinio laikančiosios konstrukcijos.

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS - statybos rūšis, kurios tikslas –pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan. Statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos: stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos).

STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS - statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.

STR: Paprastasis remontas (pvz.):

statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas; sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pastatų atnaujinimas (modernizavimas), jei neatliekami VI ar VII skyriuose nurodyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai; fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas; angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį; nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis; angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas; pastatų ar jų dalių apšiltinimas; balkonų, lodžų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų; architektūros detalių pakeitimas; statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas; kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

LAIKANČIOSIOS KONSTRUKCIJOS - konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti  apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą.

STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS:

1) leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius);

2) leidimas rekonstruoti statinį (statinius);

3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus);

4) statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti)valstybės tarnautojas (tarnautojai);

5) rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per vienus metus nuo statybos pradžios iš šiuos sutikimus turėjusių duoti asmenų statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų.

6) leidimas tęsti sustabdytą statybą.

ESMINIAI PROJEKTO SPRENDINIAI - statinio projekto sprendiniai, nustatantys: statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.), įgyvendinantys: specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus.

STATINIO GRIOVIMAS - statybos rūšis, kurios tikslas išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus).

STATYTOJO TEISĖ

STATYTOJO TEISĖ ĮGYVENDINAMA, KAI: statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais;  šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

STATYTOJO PAREIGA

Statytojas privalo informaciją apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Šis reikalavimas netaikomas statinio paprastojo remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.

STATINIO PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO RŪŠYS:

1) statybos projektas – naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai;

2) rekonstravimo projektas – ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį;

3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui (modernizavimui) - Kai pastatas atnaujinamas pagal atitinkamą pastatų atnaujinimo programą

4) kapitalinio remonto projektas – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;

5) paprastojo remonto projektas – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

6) supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

7) supaprastintas rekonstravimo projektas – nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

8) kapitalinio remonto aprašas – nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

9) paprastojo remonto aprašas – statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

10) griovimo projektas – ypatingo statinio griovimui;

11) griovimo aprašas – neypatingo statinio griovimui;

12) supaprastintas griovimo aprašas – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos  ministerijos nustatytais atvejais;

13) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;

14) tvarkybos darbų projektas – kultūros paveldo vertybei išsaugoti atliekamiems darbams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus.


 Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:

1) teritorijų planavimo dokumentais,

2) žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais,

3) kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga,

4) galiojančiais teisės aktais,

5) prisijungimo sąlygomis,

6) specialiaisiais architektūros reikalavimais,

7) specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais,

8) specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais.

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais

tinklais, ar ties vietinius, jeigu:

1) pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus,

2) jeigu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, dar nėra įgyvendinti.

Prisijungimo sąlygas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas ar naudotojas išduoda per 15 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos. Jeigu prisijungimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Inspekciją, kuri ATPK nustatyta tvarka atsakingiems už šių sąlygų išdavimą asmenims surašo ATP protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui. Išduotų prisijungimo sąlygų neteisėtumą arba atsisakymą išduoti šias sąlygas statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.


STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI - LEIDIMAI:

1) leidimas statyti naują statinį - naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju;

2) leidimas rekonstruoti statinį - ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju;

3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą - pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju;

4) leidimas tęsti sustabdytą statybą.

RAŠYTINIAI PRITARIMAI:

1) kapitalinio remonto projektui;

2) paprastojo remonto projektui;

3) supaprastintam statybos projektui;

4) supaprastintas rekonstravimo projektui;

5) kapitalinio remonto aprašui;

6) paprastojo remonto aprašui;

7) griovimo projektui;

8) griovimo aprašui;

9) supaprastintam griovimo aprašui;

10) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui.

PROJEKTO TIKRINIMAS

Ypatingo ar neypatingo statinio naujos statybos ar rekonstravimo atvejais projektą

tikrina subjektai (ar jų įgalioti padaliniai arba įstaigos):

1. savivaldybės administracija;

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – išskyrus projektus, kuriuose suprojektuotiems statiniams nenustatomi gaisrinės saugos reikalavimai ir jie nedaro įtakos gretimų statinių bei juose esančių žmonių saugai gaisro atveju;

3. saugomos teritorijos direkcija – kai statiniai suprojektuoti saugomoje teritorijoje (įskaitant jos buferinę apsaugos zoną), kurioje įsteigta saugomos teritorijos direkcija;

4. Regiono aplinkos apsaugos departamentas – kai suprojektuoti statiniai yra valstybinių draustinių, neturinčių direkcijų, teritorijose, paviršinio vandens telkinių ekologinės apsaugos zonose, kai paviršiniai vandens telkiniai yra už nacionalinių ar regioninių parkų, turinčių administraciją, ribų, taip pat kai buvo (turėjo būti) atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (ar atrankos) procedūros;

5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – kai suprojektuoti statiniai yra kultūros paveldo statiniai ar yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

6. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – išskyrus inžinerinių statinių, kurie nėra susiję su galimu cheminės, fizikinės (triukšmo, infragarso, žemo dažnio garsų, vibracijos ar kt.) ar kitos taršos poveikiu visuomenės sveikatai, projektus;

7. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija – kai projekte numatytas darbo vietų įrengimas;

8. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – kai suprojektuoti žmonėms su negalia svarbūs statiniai [5.6], išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus;

9. Radiacinės saugos centras – kai suprojektuotuose statiniuose yra numatyta veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

10. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – kai suprojektuoti  statiniai, kuriuose numatoma vykdyti su maisto produktais, pašarais, veterinariniais vaistais, šalutiniais gyvūniniais produktais, gyvūnais susijusi ūkinė ar kita Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojama veikla;

11. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos – kai suprojektuoti muitinių statiniai;

12. Lietuvos kelių policijos tarnyba – kai suprojektuoti su eismu susiję statiniai;

13. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – kai suprojektuoti valstybės sienos apsaugos statiniai ar statiniai valstybės sienos apsaugos zonoje;

14. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – kai suprojektuoti energetikos statiniai;

15. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – kai suprojektuota geležinkelio infrastuktūra;

16. Energetikos ministerijos įgaliotos įstaigos – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga;

17. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotos įstaigos – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi: liftai ir jų įranga, pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga, lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga, eskalatoriai ir jų įranga, kėlimo įrenginiai ir jų įranga, pramoginiai įrenginiai ir jų įranga;

18. Ūkio ministerijos įgaliotos įstaigos – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi: slėginiai indai ir jų įranga, pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga;

19. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai;

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kitus projektus (aprašus), kuriems privalomi rašytiniai pritarimai, tikrina:

1. savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, vykdantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, – visais atvejais;

2. saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas valstybės tarnautojas – statybos saugomoje teritorijoje, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija, atveju;

3. regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas – statybos saugomoje teritorijoje, kurioje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos, atveju;

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas – jeigu pastatas yra kultūros paveldo statinys, yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kultūros paveldo objekto apsaugos zonose.


STATYBOS UŽBAIGIMAS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS PRIVALOMAS:

Užbaigus:

1) naujo ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1-2 butų namą, statybą,

2) ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1-2 butų namą, rekonstravimą, Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAS SUDARO VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (JOS PADALINIAI) Komisija sudaroma iš Komisijos pirmininko ir kitų Komisijos narių. Komisijos pirmininku skiriamas Inspekcijos atstovas. Kiti Komisijos nariai: – projektą tikrinančių institucijų ir subjektų, jų teritorinių padalinių ar įgaliotų įstaigų įgalioti atstovai; jų gali būti paskirta daugiau negu po vieną. Komisijos sudaromos neterminuotam laikui.

DEKLARACIJĄ PATVIRTINA:

1. Saugomos teritorijos direkcija – jei statinys yra konservacinio prioriteto,

kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar jų apsaugos zonose.

2. Inspekcija


SAVAVALIŠKA STATYBA

Inspekcijos reikalavimai:

1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

REIKALAVIMO ĮVYKDYMO TERMINAI:

6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. + 3 mėnesiams pratęsiamas, jei yra svarbių priežasčių (priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti

projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas, jei:

1) tokia statyba yra pagal galiojančius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi);

2) tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Reikalavimas panaikinamas, jei per jo įvykdymo terminą Inspekcijai pateikiamas gautas statybą leidžiantis dokumentas (SLD). Jei reikalavimas neįvykdomas ir negautas SLD, Inspekcija dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą kreipiasi į teismą.

Teismas savo sprendimu gali per nustatytą terminą:

1) leisti parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;

2) įpareigoti nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

3) įpareigoti išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

4) įpareigoti atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į:

1) savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą,

2) savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes,

3) galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį,

4) taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą

Nuo 2013-01-01 už savavališkos statybos įteisinimą bus imama įmoka, kurios dydis

priklausys nuo savavališkai įvykdytų darbų masto:

Į = V2/1 mln. Lt, čia:

Į – įmokos dydis;

V – sąnaudų vertė.

Jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Inspekciją;

Šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Jeigu SLD negali būti išduotas, savivaldybės administracija apie tai informuoja Inspekciją, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Namų projektai

Reikia pagalbos?
O gal turite klausimų?

Jus aptarnaus įmonės konsultantas

Palikti žinutę
Reikia pagalbos?
Menu
Back

Statybos įstatymo pagrindiniai pakeitimai

Statybos įstatymo pagrindiniai pakeitimai

SĄVOKOS

STATINYS - tai pastatas  arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas.

LAIKINAS STATINYS - tai statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių naudojimo terminas gali būti pratęstas.

NAUJO STATINIO STATYBA - tai statybos rūšis, kurios tikslas:

1. statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”. Naujo antžeminio statinio statyba yra, kai ji vykdoma žemės paviršiaus plote, kuriame nėra kitų statinių. Naujo požeminio statinio statyba gali būti vykdoma ir tuo atveju, kai žemės paviršiaus plotas, po kuriuo statomas požeminis statinys, užimtas kitais statiniais.

2. atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį. STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys”: Statinys laikomas nugriautu, jei išardytos visos jo konstrukcijos (išskyrus likusias giliau kaip 0,5 m. po žemės paviršiumi),

STATINIO REKONSTRAVIMAS - statybos rūšis, kurios tikslas – perstatyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, pakeičiant statinio išorės matmenis – ilgį, plotį, aukštį ir pan. Prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan., esamo statinio laikančiosios konstrukcijos.

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS - statybos rūšis, kurios tikslas –pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų – ilgio, pločio, aukščio ir pan. Statinio laikančiosios konstrukcijos pertvarkomos, kai jos: stiprinamos (išskyrus esamų angų užtaisymą), silpninamos, pakeičiamos (dalinai ar visos).

STATINIO PAPRASTASIS REMONTAS - statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.

STR: Paprastasis remontas (pvz.):

statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas; sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pastatų atnaujinimas (modernizavimas), jei neatliekami VI ar VII skyriuose nurodyti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai; fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas; angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį; nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis; angų atitvarose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas; pastatų ar jų dalių apšiltinimas; balkonų, lodžų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų; architektūros detalių pakeitimas; statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas; kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

LAIKANČIOSIOS KONSTRUKCIJOS - konstrukciniai statinio elementai, kurių svarbiausia paskirtis – laikyti  apkrovas (konstrukcijų, įrenginių, sniego, vėjo, žmonių, grunto ir pan.) ir užtikrinti statinio mechaninį atsparumą ir pastovumą.

STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS:

1) leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius);

2) leidimas rekonstruoti statinį (statinius);

3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus);

4) statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti)valstybės tarnautojas (tarnautojai);

5) rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; rašytiniai sutikimai neprivalomi, jeigu dėl anksčiau pastatytų statinių per vienus metus nuo statybos pradžios iš šiuos sutikimus turėjusių duoti asmenų statytojui arba statinio savininkui nebuvo pateikta pretenzijų.

6) leidimas tęsti sustabdytą statybą.

ESMINIAI PROJEKTO SPRENDINIAI - statinio projekto sprendiniai, nustatantys: statinio vietą sklype, statinio ar jo dalių paskirtį, statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą, statinio išorės matmenis (aukštį, ilgį, plotį ir pan.), įgyvendinantys: specialiuosius saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės paveldosaugos reikalavimus.

STATINIO GRIOVIMAS - statybos rūšis, kurios tikslas išardyti (išmontuoti) visas statinio konstrukcijas (išskyrus statinio rekonstravimui ar kapitaliniam remontui priskirtinus statybos darbus).

STATYTOJO TEISĖ

STATYTOJO TEISĖ ĮGYVENDINAMA, KAI: statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais;  šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

STATYTOJO PAREIGA

Statytojas privalo informaciją apie rangovo pasamdymą, taip pat pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Šis reikalavimas netaikomas statinio paprastojo remonto ir nesudėtingo statinio statybos atvejais.

STATINIO PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO RŪŠYS:

1) statybos projektas – naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybai;

2) rekonstravimo projektas – ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį;

3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas – pastato atnaujinimui (modernizavimui) - Kai pastatas atnaujinamas pagal atitinkamą pastatų atnaujinimo programą

4) kapitalinio remonto projektas – ypatingo ar neypatingo statinio kapitaliniam remontui;

5) paprastojo remonto projektas – ypatingo ir neypatingo statinio paprastajam remontui Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

6) supaprastintas statybos projektas – naujo nesudėtingo statinio statybai Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

7) supaprastintas rekonstravimo projektas – nesudėtingo statinio rekonstravimui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

8) kapitalinio remonto aprašas – nesudėtingo statinio kapitaliniam remontui Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais;

9) paprastojo remonto aprašas – statinio paprastajam remontui tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais;

10) griovimo projektas – ypatingo statinio griovimui;

11) griovimo aprašas – neypatingo statinio griovimui;

12) supaprastintas griovimo aprašas – nesudėtingo statinio griovimui Aplinkos  ministerijos nustatytais atvejais;

13) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektas – keičiant pastato (patalpos, patalpų) paskirtį, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;

14) tvarkybos darbų projektas – kultūros paveldo vertybei išsaugoti atliekamiems darbams pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus.


 Statinio projektas rengiamas vadovaujantis:

1) teritorijų planavimo dokumentais,

2) žemės sklypo (teritorijos) statybinių tyrinėjimų (jeigu juos atlikti privaloma) dokumentais,

3) kultūros paveldo vertybės tyrimų medžiaga,

4) galiojančiais teisės aktais,

5) prisijungimo sąlygomis,

6) specialiaisiais architektūros reikalavimais,

7) specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais,

8) specialiaisiais saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimais.

 

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

Statytojas (užsakovas) turi teisę pasirinkti, ar jis naudosis komunaliniais inžineriniais

tinklais, ar ties vietinius, jeigu:

1) pasirinkti galima pagal teritorijų planavimo dokumentus,

2) jeigu teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, kuriuose numatomas komunalinių tinklų tiesimas, dar nėra įgyvendinti.

Prisijungimo sąlygas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas ar naudotojas išduoda per 15 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos. Jeigu prisijungimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Inspekciją, kuri ATPK nustatyta tvarka atsakingiems už šių sąlygų išdavimą asmenims surašo ATP protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui. Išduotų prisijungimo sąlygų neteisėtumą arba atsisakymą išduoti šias sąlygas statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.


STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI - LEIDIMAI:

1) leidimas statyti naują statinį - naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju;

2) leidimas rekonstruoti statinį - ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju;

3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą - pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju;

4) leidimas tęsti sustabdytą statybą.

RAŠYTINIAI PRITARIMAI:

1) kapitalinio remonto projektui;

2) paprastojo remonto projektui;

3) supaprastintam statybos projektui;

4) supaprastintas rekonstravimo projektui;

5) kapitalinio remonto aprašui;

6) paprastojo remonto aprašui;

7) griovimo projektui;

8) griovimo aprašui;

9) supaprastintam griovimo aprašui;

10) pastato (patalpos, patalpų) paskirties keitimo projektui.

PROJEKTO TIKRINIMAS

Ypatingo ar neypatingo statinio naujos statybos ar rekonstravimo atvejais projektą

tikrina subjektai (ar jų įgalioti padaliniai arba įstaigos):

1. savivaldybės administracija;

2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos – išskyrus projektus, kuriuose suprojektuotiems statiniams nenustatomi gaisrinės saugos reikalavimai ir jie nedaro įtakos gretimų statinių bei juose esančių žmonių saugai gaisro atveju;

3. saugomos teritorijos direkcija – kai statiniai suprojektuoti saugomoje teritorijoje (įskaitant jos buferinę apsaugos zoną), kurioje įsteigta saugomos teritorijos direkcija;

4. Regiono aplinkos apsaugos departamentas – kai suprojektuoti statiniai yra valstybinių draustinių, neturinčių direkcijų, teritorijose, paviršinio vandens telkinių ekologinės apsaugos zonose, kai paviršiniai vandens telkiniai yra už nacionalinių ar regioninių parkų, turinčių administraciją, ribų, taip pat kai buvo (turėjo būti) atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (ar atrankos) procedūros;

5. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos – kai suprojektuoti statiniai yra kultūros paveldo statiniai ar yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

6. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos – išskyrus inžinerinių statinių, kurie nėra susiję su galimu cheminės, fizikinės (triukšmo, infragarso, žemo dažnio garsų, vibracijos ar kt.) ar kitos taršos poveikiu visuomenės sveikatai, projektus;

7. Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija – kai projekte numatytas darbo vietų įrengimas;

8. Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – kai suprojektuoti žmonėms su negalia svarbūs statiniai [5.6], išskyrus atnaujinamus (modernizuojamus) daugiabučius namus;

9. Radiacinės saugos centras – kai suprojektuotuose statiniuose yra numatyta veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;

10. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – kai suprojektuoti  statiniai, kuriuose numatoma vykdyti su maisto produktais, pašarais, veterinariniais vaistais, šalutiniais gyvūniniais produktais, gyvūnais susijusi ūkinė ar kita Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojama veikla;

11. Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos – kai suprojektuoti muitinių statiniai;

12. Lietuvos kelių policijos tarnyba – kai suprojektuoti su eismu susiję statiniai;

13. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos – kai suprojektuoti valstybės sienos apsaugos statiniai ar statiniai valstybės sienos apsaugos zonoje;

14. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – kai suprojektuoti energetikos statiniai;

15. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – kai suprojektuota geležinkelio infrastuktūra;

16. Energetikos ministerijos įgaliotos įstaigos – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi garo ir vandens šildymo katilai ir jų įranga, slėginiai garotiekiai ir karšto vandens vamzdynai bei jų įranga;

17. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotos įstaigos – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi: liftai ir jų įranga, pavojingų medžiagų talpyklos ir jų įranga, lynų keliai, funikulieriai ir jų įranga, eskalatoriai ir jų įranga, kėlimo įrenginiai ir jų įranga, pramoginiai įrenginiai ir jų įranga;

18. Ūkio ministerijos įgaliotos įstaigos – kai projekte numatyti potencialiai pavojingi: slėginiai indai ir jų įranga, pavojingų medžiagų slėginiai vamzdynai, degiąsias dujas naudojantys pramoniniai įrenginiai ir jų įranga;

19. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, savininkai, valdytojai ar naudotojai;

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kitus projektus (aprašus), kuriems privalomi rašytiniai pritarimai, tikrina:

1. savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas valstybės tarnautojas, vykdantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, – visais atvejais;

2. saugomos teritorijos direkcijos įgaliotas valstybės tarnautojas – statybos saugomoje teritorijoje, kurioje yra įsteigta saugomos teritorijos direkcija, atveju;

3. regiono aplinkos apsaugos departamento įgaliotas atstovas – statybos saugomoje teritorijoje, kurioje nėra įsteigtos saugomos teritorijos direkcijos, atveju;

4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos įgaliotas valstybės tarnautojas – jeigu pastatas yra kultūros paveldo statinys, yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kultūros paveldo objekto apsaugos zonose.


STATYBOS UŽBAIGIMAS

STATYBOS UŽBAIGIMO AKTAS PRIVALOMAS:

Užbaigus:

1) naujo ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1-2 butų namą, statybą,

2) ypatingo ar neypatingo statinio, išskyrus 1-2 butų namą, rekonstravimą, Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar negyvenamosios paskirties pastatą STATYBOS UŽBAIGIMO KOMISIJAS SUDARO VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS (JOS PADALINIAI) Komisija sudaroma iš Komisijos pirmininko ir kitų Komisijos narių. Komisijos pirmininku skiriamas Inspekcijos atstovas. Kiti Komisijos nariai: – projektą tikrinančių institucijų ir subjektų, jų teritorinių padalinių ar įgaliotų įstaigų įgalioti atstovai; jų gali būti paskirta daugiau negu po vieną. Komisijos sudaromos neterminuotam laikui.

DEKLARACIJĄ PATVIRTINA:

1. Saugomos teritorijos direkcija – jei statinys yra konservacinio prioriteto,

kompleksinėje saugomoje teritorijoje ar jų apsaugos zonose.

2. Inspekcija


SAVAVALIŠKA STATYBA

Inspekcijos reikalavimai:

1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

REIKALAVIMO ĮVYKDYMO TERMINAI:

6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. + 3 mėnesiams pratęsiamas, jei yra svarbių priežasčių (priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos. Asmuo, kuriam pateikti šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte nurodyti reikalavimai, turi teisę parengti

projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir, sumokėjęs šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Statybą leidžiantis dokumentas gali būti išduotas, jei:

1) tokia statyba yra pagal galiojančius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi);

2) tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Reikalavimas panaikinamas, jei per jo įvykdymo terminą Inspekcijai pateikiamas gautas statybą leidžiantis dokumentas (SLD). Jei reikalavimas neįvykdomas ir negautas SLD, Inspekcija dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą kreipiasi į teismą.

Teismas savo sprendimu gali per nustatytą terminą:

1) leisti parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;

2) įpareigoti nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę;

3) įpareigoti išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę;

4) įpareigoti atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į:

1) savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą,

2) savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes,

3) galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį,

4) taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą

Nuo 2013-01-01 už savavališkos statybos įteisinimą bus imama įmoka, kurios dydis

priklausys nuo savavališkai įvykdytų darbų masto:

Į = V2/1 mln. Lt, čia:

Į – įmokos dydis;

V – sąnaudų vertė.

Jeigu statytojas nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. savo noru kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos savavališkos statybos įteisinimo, savivaldybės administracija apie tai informuoja Inspekciją;

Šiuo atveju vietoj savavališkos statybos akto surašomas statybos patikrinimo aktas, o skiriant administracinę nuobaudą statytojui (užsakovui), savanoriškas jo kreipimasis dėl savavališkos statybos įteisinimo laikomas lengvinančia aplinkybe. Jeigu SLD negali būti išduotas, savivaldybės administracija apie tai informuoja Inspekciją, kuri šalina savavališkos statybos padarinius šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Pilna www.namuprojektas.lt versija
Mobili www.namuprojektas.lt versija